Ilm se Darjaat buland honge

Ilm se Darjaat buland honge

Ilm se Darjaat buland honge

Allah Ta’ala farmata hai:

“Allah Tum me se un logon ke jo iman laye hai aur jo ilm diye gaye hai, darje buland kar dega.”

📕 Surah Mujadila 58:11

Leave a Comment