Qayamat ki Nishaniyan Series Part14

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-14

Aman o Amaan ka Sunehra dour, Mashriq, Maghrib aur jazeera tul Arab mein zameen ka phatna, Har taraf dhuwan chaa jayega, Sooraj maghrib se taloo hoga, Daaba tul arz, Har Momin Bande ki rooh qabaz ker li jayegi …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-13

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-13

Yajooj o Majooj Quran aur Hadees ki roshni mein, Yajooj Majooj ki masroofiyat, Yajooj Majooj ka khurooj, Yajooj Majooj ka fitna fasaad, Deewaar e Zulqurnain me Suraakh, Yajooj Majooj ki Shakal o Soorat, Kasrat aur Halakat …

Qayamat ki Nishaniyan Series Part 12

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-12

Isa Alaihi Salam ka Nuzool, Nuzool Isa Alaihe Salam Quran majeed ki roshni me, Nuzool Maseeh Alaihe Salam Aahadees ki roshni me ….

Khurooj e Dajjal (Arrival of the Antichrist) | Qayamat ki Nishaniyan Series Part 11

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-11

71. Khurooj e Dajjal (Arrival of the Antichrist), Maseeh dajjal tamaam dajjalon aur kazabon ka sardar hoga, Dajjal badey Ghusse se khurooj karega, Dajjal ki Shakal o Soorat, Kya Dajjal Aadmi hoga?, Kya Dajjal Zinda hai?, Kya Nabi Kareem (ﷺ) ne dajjal ko dekha tha?, Dajjal ki Shobde Baziyan …

Qayamat ki Nishaniyan Series Part 9

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-9

63. Haiwanat o jamadaat insan se humkalam hongey, 64. Shajar o hajar pukar uthienge, 65. Momin ka har khwab saccha hoga, 66. Madina wiraan ho jayega, 67. Arab ke dasht o sehra baghaat me badal jayenge, 68. Qayamat ki 10 Badi Badi Nishanian, 69. Qayamat ki Alamaat e Kubra ka tasalsul …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-8

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-8

57. Mard kum aur Aurtien Jyada ho jayengi, 58. Misr, Shaam aur Iraq apne paimaney aur khazaney rok lengey, 59. Maut ki Tamana ki jayege, 60. Baitullah par charhai kerne wala lashker zameen me dhans jayega, 61. Ek Qahtani hukmaran hoga, 62. Ek Jhajah nami badshah hoga …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-7

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-7

51. Qustuntunia (istanbul) ki fatah, 52. Room (italy) fatah hoga, 53. Kuffar Musalmano per toot padengey, 54. Har Ghar me Fitna dakhil ho jayega, 55. Isaion se mil kar Musalman tisre dushman se ladenge phir Isaion aur Musalmano me jung e azeem hogi, 56. Darya e faraat (Euphrates River) se Soney ka Pahaad namudar hoga …

Qayamat ki Nishaniyan Series Part 6

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-6

44. Naukrani Apne Malik ko janam degi, 45. Duniya se Muhabbat aur mout se Nafrat hogi, 46. Nek Log madoom(faut) ho jayenge, 47. Deen ajnabi ho jayega, 48. Log badal jayenge, 49. Barish bakasrat hogi magar khaimey mehfooz rahiengey, 50. Barish bakasrat hogi magar paidawar nahi hogi…

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-5

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-5

38. Ghareeb ameer ho jayenge, 39. Aasman ko chune waali imartein banane me muqabley honge, 40. Qartas o Qalam (nashar o ashaat) ka zahoor, 41. Aqal parast ustad ban jayengey, 42. Zamana Qareeb (mukhtasar) ho jayega, 43. Bazar Qareeb Qareeb hongey …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-4

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-4

33. Dil ka doura (Heart Attack) bakasrat hoga, 34. Salam sirf maroof logon ko kia jayega, 35. Quran ko bheek mangney ka zariya bana liya ja yega, 36. Dua aur taharat me Ziadti ki jayegi, 37. Na ahal Ohdey sambhal lengey …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

23.​​ Log bakheel (kanjus) ho jayenge, 24.​​ Ummat e Muslima Shirk me mubtala ho jayegi, 25.​​ Masajid me Zaib o Zeenat aur fakhar o Mubahaat kia jayega, 26.​​ Sood aur Haraam Maal ba’qasrat khaya jayega, 27.​​ Karobar me Auratein bhi Shareek hongi

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 2

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 2

11.​​ Zabir​​ o Zalim Hukmaran​​ honge, 12.​​ Fahashi​​ aam ho​​ jayegi,13.​​ Aurtein kapdey pahen’ne​​ ke bawjood​​ barhana (Nangi)​​ hongi, 14.​​ Ilm ka khatma aur jahalat mein izafa ho jaye ga …

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 1

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 1

1.​​ Barish​​ ke qatron ki tarah Fitne Nazil honge, 2.​​ Hazrat Umar (R.A)​​ Fitno ke​​ Aagey​​ Darwaza hain, 3.​​ Mashriq​​ se Shaitan ka Seengh Namudar hoga, 4.​​ Qayamat​​ se pehle​​ khoob​​ khoonraizi hoga, 5.​​ Muslaman aapas me​​ Qatal-o-Gharat karenge
6.​​ Khuwarij ka zahoor, 7. Maal aur​​ Khazane​​ ba’qasarat​​ Hasil honge, 8.​​ Bait ul Maqdas ki Fatah, 9.​​ Taoon (plague) ki waba phailegi, 10.​​ Imandari​​ kum​​ aur khayanat bharpoor hogi …

Qayamat Kise Kahte Hai ?

» Sawaal: Qayamat Kise Kahte Hai ? » Jawaab : Qiyaamat Ke Mayne Hai Dobara Uthaaya Jana, Duniya Ka Fanah … Read More