Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-10

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-10

70. Imam​​ Mahdi (A.S.)​​ ka Zahoor

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abdullah​​ bin​​ Masood​​ se marvi​​ hai​​ ke,​
​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ)​​ ne irshaad farmaya:​​ “Qayamat​​ qayem​​ nahi​​ hogi​​ hatta ke mere ahle bait se ek​​ aadmi​​ Arab ka hakim ban jayega jis ka naam mere naam jaisa hoga.

📕 Sunan​​ Tirmizi​​; Kitab ul Fitan;​​ Baab Ma ja’a fil Mahdi 2230
📕 Ahmad 471/1, Abu​​ Dawood 4282, Hakim 488/4
📕 Ibne​​ Hibbaan 236/15, Tibrani​​ Kabeer 133/10
📕 Sahih​​ Jami al​​ Sagheer 5180

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abdullah​​ bin​​ Masood​​ e​​ Mairvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshaad farmaya:​​
Dunia mein ek aisa din baaki​​ hai​​ (jisey​​ Allah​​ Ta’ala​​ taveel kar dega​​ aur) is mein mere​​ Ahle​​ Bait me se ek​​ aadmi ko (Imam bana kar) zahir​​ karenga​​ jis ka naam mere naam jaisa aur jis ke baap ka naam mere baap ke naam jaisa hoga.

📕 Abu​​ Dawood;​​ Kitab ul​​ Mehdi 4283
📕 Masnad Ahmad​​ 120/1

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​
Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshaad farmaya:​​
Qayamat​​ qayem​​ nahi​​ hogi​​ hatta ke​​ Roo-e-Zameen​​ Zulm o​​ Zayadti se bhar​​ jayegi”, kaha phir.​​ Aap​​ (ﷺ)​​ ne farmaya:​​ “phir meri nasal ya​​ Ahle​​ Bait mein se (Ek​​ aadmi) niklega jo​​ Zameen ko iss tarah adal o insaf se bhar dega jis tarah yeh​​ Zulm-o-Jor se bhari pari thi.

📕 Sunan​​ Tirmizi;​​ Kitab ul Fitan;​​ Baab​​ Ma​​ Jaa fil​​ Mehdi 2232
📕 Abu​​ Dawood; 2485, Ibne​​ Majah;​​ 4134, Hakim; 600/4

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ saeed​​ (R.A)​​ farmatey​​ hai​​ ke,
Hume​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ)​​ ki wafaat ke baad hadsaat (ke​​ zahoor) ka khadsha lahaq huwa tou hum ne​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) se pucha tou​​ Aap​​ (ﷺ) ne farmaya:​​ “Mahdi meri​​ Ummat mein​​ Zahir honge​​ jo panch saal ya saat saal ya 9 saal tak (Zinda) raheinge.

📕 Masnad Ahmad​​ 27/3

۞​​ Hadees:​​ Hazrat​​ Ali​​ (R.A)​​ se​​ Marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ)​​ ne irshaad farmaya:​​
Mahdi mere​​ Ahle​​ Bait se hoga jis ki ek hi​​ raat mein​​ Allah​​ Ta’ala​​ islah farma dega.”

📕 Masnad Ahmad​​ 102/1, Ibne​​ Abi​​ Shaiba 678/8
📕 Ibne Majah;​​ Kitab ul Fitan​​; Baab Khurooj al Mahdi 4136

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Umme Salma​​ (R.A)​​ farmati​​ hai​​ ke maine​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ka yeh irshaad garami suna​​ hai​​ ke​​ “Mahdi meri nasal mein (Hazrat) Fatima​​ (R.A)​​ ki aulad mein se hoga.

📕 Abu​​ Dawood;​​ Kitab al​​ Mehdi 4278
📕 Ibne​​ Maja 4086

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshad farmaya:​​
Meri​​ Ummat mein​​ Mahdi ka zahoor hoga.​​ Allah​​ isey barish se sairaab farmayega,​​ Zameen apni nabataat ugayege, wo maal ki sahih sahih taqseem karega, muwashi (janwar) bakasrat hongey, ummat azeem ho​​ jayegi​​ aur wo (musalsal) saat ya 8 saal (tak zinda) rahega.

📕 Mustadrik Hakim; Kitab al Fitan wal Malahim 557-8/4
📕 Silsala al Saheeha 336/2

۞​​ Hadees:​​ Hazrat jabar bin​​ Abdullah se marvi​​ hai​​ ke maine Rasool​​ Allah​​ (ﷺ)​​ se suna,​​
Aap​​ (ﷺ)​​ farmatey​​ they ke “Meri ummat ka ek giroh​​ Qayamat​​ tak haq par ghalib (qayem) rehtey huway qital karta rahega. neez farmaya: phir​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ nazil hongey tou​​ musalmano ka ameer (mahdi) kahega aaeiye​​ Namaz​​ parhayen.​​ Magar​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ farmayenge,​​ Nahi​​ bila shubba​​ Ameer tum se hi​​ hoga.​​ Yeh​​ Allah​​ Ta’ala​​ ne is​​ Ummat ko sharf bakhsha​​ hai.”

📕 Sahih Muslim;​​ Kitab ul​​ Iman;​​ Baab Nuzool​​ Isa​​ Ibne​​ Mariyam​​ Hakima 390

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu Huraira​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ)​​ ne irshad farmaya:​​
Tumhara kya haal hoga jab (Namaz​​ e fajar ke waqt)​​ Isa​​ A.S​​ tum mein nazil hongey aur tumhara imam tumhe mein se hoga.

📕 Sahih Bukhari; Kitab al​​ Ahadees​​ Al​​ Ambiya;​​ Baab​​ Nuzool​​ Isa​​ Ibne​​ Mariyam​​ Alaihe​​ Alsalaam 3449

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke Rasool​​ Allah​​ (ﷺ) ne irshad farmaya:​​
Hazrat​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ jis imam ki iqtada mein​​ Namaz​​ perhengy wo (imam) hum (Ahle​​ Bait) mein se hoga.

📕 Sahih​​ Jame​​ Al​​ Sagheer 219/5

✦ Note:​​

1. Imam​​ Mahdi ka zahoor​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ) ki sachi​​ peshangoyi​​ ki roshni mein ek muslma haqeeqat​​ hai​​ jo tahaal waqia​​ nahi​​ hui​​ magar qabal az​​ Qayamat​​ is ka waqoo ho kar rahega.

2. Imam​​ Mehdi ke​​ Zuhoor ke waqt sari duniya​​ Fitna​​ Fisaad,​​ Qatal o​​ Gharat aur​​ Kasht o​​ Khoon ki aise lapait me​​ hogi​​ ke waisi​​ Aaj tak​​ Ahle​​ Zameen ne dekhi na hogi.

3. Imam​​ Mehdi ka naam​​ Khatim ul​​ Nabiyeen​​ (ﷺ)​ ke naam jaisa aur in ke walid ka naam​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ) ke walid ke naam jaisa hoga aur yeh yaad rakhiye ke​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ)​​ ke maroof naam 2 they​​ Ek​​ Muhammad aur​​ Doosra​​ Ahmad (ﷺ) aur yeh dono​​ Quran​​ Majeed mein bhi​​ mazkoor​​ hai​​ lihaza​​ Imam​​ Mehdi mosof ka naam​​ Muhammad ya​​ Ahmad bin​​ Abdullah hoga.

4. Imam​​ Mehdi​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ)​​ ke ahle bait yaani Hazrat ​​Fatima​​ (R.A)​​ ki​​ Aulad (Hazrat​​ Hassan​​ (R.A)​​ ya Hazrat​​ Hussain​​ R.A) se hongey.

5. Imam​​ Mehdi ka zahoor Hazrat​​ Isa​​ A.S​​ se pehle hoga aur Hazrat​​ Isa​​ (A.S.)​​ in ki iqtada mein​​ Namaz​​ ada​​ karenge.

6. Sahiheen mein isharatan jabkey deegar kutab ahadees mein sarahatan imam mehdi ka ziker moujood​​ hai​​ jis ke iqrar se mufar nahi. lihaza jis tarah​​ Quran ka baz hissa baz ki tafseer karta​​ hai​​ isi tarah baaz aahadees baaz ki tashreeh karti hain.

7. Allah​​ Ta’ala​​ achanak ek hi​​ raat mein imam mehdi ki islah farma dega.​​ is hadees ke 2 mafhoom ho sakte hain.

8. Imam mehdi mein kuch​​ Ayuub o naqoos hongey jin ki ek he raat mein​​ Allah​​ islah farma dega. hafiz ibne kaseer​​ R.H​​ ne isi ko ikhtayar kia​​ hai.​​ aur yehi rajeh maloom hota​​ hai.

9. Khilafat ka tasawar in ke wahem o guman mein bhi​​ na hoga magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ ek hi​​ raat mein inhe khilafat ke liye tayar kar ke manzar aam par le​​ aayega.

10. Zahoor Mahdi ke baad har taraf khair o barkat,​​ Maal o​​ Doulat,​​ Aman o​​ Amaan aur khushhali ka aisa​​ Suhana​​ Saman hoga ke tareekh insani is ki misal paish karne se qasir hogi.

11. Imam​​ Mehdi zahoor ke baad ziada se ziada 9 saal aur kum az​​ kum 5 saal zinda raheinge.

12. Imam mehdi koi​​ Nabi​​ ya Rasool​​ nahi​​ honge​​ balkey​​ Ek​​ Neik​​ Saleh aur​​ Mujahid​​ Hukmaran hongey jo​​ Manhaj e​​ Nabwi​​ (ﷺ) ​ ke mutabiq​​ Shariyat​​ Muhammadi ka ahya aur khilafat islamiya ko​​ qayam​​ karenge.

13. Hafiz ibne​​ Kaseer​​ (R.A)​​ farmatey​​ hain Imam​​ Mehdi ka zahoor mashraqi mumalik se hoga samra ke ghaar se nahi. jaisa ke baaz​​ (Shion) ka khayal​​ hai.​​ Ahle​​ Mashriq in ki musa’adat​​ karenge​​ aur in ki​​ hukumat qayem​​ karenge.​​ baitullah ke nazdeek​​ in ki bait ki​​ jayegi.

14. Imam​​ Mehdi jis din zahir hongey wo din​​ Aam dino se khasa taveel hoga aur yeh bhi​​ zahoor​​ Mehdi​​ R.H​​ ki ek nishani hogi.

15. Imam mehdi baitullah mein panah lengey kyon kuch​​ log​​ bagharz​​ jung​​ inki taraf paish qadmi​​ karenge​​ magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ in sab ko baitullah pohanchne se pehle baidaa mein zameen ke ander dhansa dega.

16. Mazkora lashker ka zameen mein dhans jana imam mehdi ki mehdviyat ke liye jalti par tail ka kaam dega aur​​ log​​ mazkora nishani dekh kar in ke mehdi hone ko tasleem kar lengey aur joq dar joq in ki bait ke liye niklienge.

17. Baitullah me​​ Imam​​ Mehdi bait lengey jaisa ke​​ Ek hadees me is ki taraf ishara​​ hai​​ ke​​ Hazrat Abu​​ Qitada​​ farmatey​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ)​​ ne farmaya​​ “Rukan​​ Yamani aur​​ Muqam​​ Ibraheem ke darmayan ek​​ aadmi (Imam​​ Mehdi) ki bait ki​​ jayegi.”​​ [Masnad Ahmad​​ 291/2]

18. Nabi Kareem​​ (ﷺ) ne​​ Imam​​ Mehdi ki bohot si​​ Sifaat o​​ Alamat bayan farma di​​ hai​​ jin ki roshni mein imam mehdi ki pehchan ummat ke liye asan​​ hai.

19. Tahaal zahoor Mehdi ki nishani zahir​​ nahi​​ hui​​ agarchay tareekh mein bohat se logon ne mehdi mosoof se mutaliq ahadees ko ghalat pehnawa dekar mehdviyat ka dhong rachaya magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ ne dunia mein he in ke kizab o iftara ko numaya kar dia aur aaj bhi agar koi khuwahmkhuwah aisi jurrat karne ki koshish karega tou duniya mein hi​​ zaleel o ruswa hoga.​​

Albata awam ko chahiye ke jaali mehdion se bachney ke liye ahadees ki roshni mein asli imam mehdi ki alamat o sifaat yaad rakhein.

InshaAllah ! Series ka agla hissa kal Subah 8 baje post kiya jayega

Leave a Reply