Aur Har Cheez ka Allah ne joda paida kiya

Aur Har Cheez ka Allah ne joda paida kiya

Aur Cheez ka Allah ne joda paida kiya

Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai:

“Aur har cheez ko humne joda joda paida kiya hai taaki tum nasihat hasil karo.”

📕 Al-Quran; 51:49

Leave a Comment