Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kamo se Rokti hai

Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kamo se Rokti hai

Allah Ta’ala farmata hai:

“Aye Rasool ! Jo Kitaab Tumhare Paas Nazil ki Gayi hai Uski Tilawat karo aur Pabandi se Namaz Parho, Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kaamo se Baaz(Rokti) Rakhti hai aur Allah ki yaad yakinan bada Martaba rakhti hai aur Tum Log jo kuch karte ho Allah Uss se wakif hai.”

📕 Al-Ankabut 29:45

Leave a Comment