Aur Puraane Jahiliyat ke zamaane ki tarah Ghair Mardon ke samne apne aap banao ka izhaar na karo [Surah Ahzab 33:33] #IplusTV #IslamicQuotes #Hadeed #DailyHadees #HadeesoftheDay

“Aur Puraane Jahiliyat ke zamaane ki tarah (Ghair Mardon ke samne) apne aap banao ka izhaar na karo.”

Surah Ahzab 33:33

Daily HadeesHadeesHadees of the dayIslamic Quotes