Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo

Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo.
Aur Gunaah wa Zulm par Madad naa karo!,
Aur Allah se Daro, Beshaq Allah ka Azaab Sakht hai.”

📕 Surah Maida 5:2

Leave a Comment