Islamic Quiz 256 : Wo Kaunse Nabi ki Qaum thi jiske liye Aasaman se khana (Mann-Salwa) Nazil hota tha?

Islamic Quiz 256 : Wo Kaunse Nabi ki Qaum thi jiske liye Aasaman se khana (Mann-Salwa) Nazil hota tha?

Islamic Quiz 256

Wo Kaunse Nabi ki Qaum thi jiske liye Aasaman se khana (Mann-Salwa) Nazil hota tha?

Options Are 👇

A. Isa (Alaihi Salam)

B. Nooh (Alaihi Salam)

C. Musa (Alaihi Salam)

D. Ibrahim (Alaihi Salam)

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Musa (Alaihi Salam)

Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai:

“Aye bani isareel! humne tumhe tumhare Dushman se nijat di aur tumse koh-e-toor ke dahini taraf ka wada kiya aur tumhare liye (aasman se) Mann aur salwa nazil kiya.”

📕 Surah Taa-Haa 20:80