Hadees Of The Day | 4 Sep 2021

Hadees Of The Day | 4 Sep 2021

Allah Ta’ala Sakht Azaab dene wala
aur Bakshshne wala bhi hai

Allah Ta’ala Farmata Hai:

“Jaan Lo! Bila Shubha Allah Ta’ala
Sakht A’zaab Dene wala hai aur
Bila Shubha Allah Ta’ala bohot
Bakhshne wala aur
Nihayat Raham
wala hai.”

( Surat-ul-Maaidah : 98 )

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App