Sood Na Khao Aur Allah Ta’ala Se Daro

807,205

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Momino! Badha Chadha Kar Sood Na Khao Aur Allah Ta’ala Se Daro Taake Tumhe Nijaat Miley.
Aur Uss Aag Se Daro Jo Kafiron Ke Liye Tayyar Ki Gaee Hai.
– Aur Allah Aur Uss Ke Rasool Ki Farmabardaari Karo Taake Tum Per Reham Kiya Jaaye,
– Aur Apne Rab Ki Bakshish Ki Taraf Aur Uss Jannat Ki Taraf Daudo Jiss Ka Araz Aasamano Aur
Zameen Ke Baraabar Hai Jo Parhezgar Ke Liye Tayyar Ki Gaee Hai”.
(Surah: Al-Imran, Ayat 130 -133)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More