Sood Na Khao Aur Allah Ta’ala Se Daro

Apne Rab ki Jannat ki taraf daudo

Bismillah-Hirrahman-Nirrahim

“Momino! Badha Chadha kar Sood naa Khao aur Allah Ta’ala se Daro
Taake Tumhe Nijaat Miley.
aur Uss Aag se daro jo Kafiron ke liye Tayyar ki Gaee hai.

Aur Allah aur Uske Rasool ki Farmabardaari karo taake Tum per Reham kiya jaaye,

Aur Apne Rab ki Bakshish ki taraf aur Uss Jannat ki taraf Daudo
jisska Araz Aasamano aur Zameen ke Baraabar hai
jo Parhezgar ke kiye Tayyar ki gaee hai”.

[ Surah Al-Imran, 3:130-133 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *