Allah Ta’ala Sakht Azaab dene wala aur Bakshshne wala bhi hai

Aaj ki Aayat | Verse Of The Day

Allah Ta’ala Sakht Azaab dene wala aur Bakshshne wala bhi hai

Allah Ta’ala Farmata Hai:

“Jaan Lo! Bila Shubha Allah Ta’ala Sakht A’zaab Dene wala hai aur Bila Shubha Allah Ta’ala bohot Bakhshne wala aur Nihayat Raham wala hai.”

📕 Surat-ul-Maaidah : 98

Leave a Reply