Islamic Quiz 149

Islamic Quiz 149

Islamic Quiz 149

Wo Kounsa Amal hai jo Halal tou hai lekin Allah Ta’ala ko sakht Napasand hai?

A. Sagayi

B. Talaq

C. Walima

D. Sahih Jawab Ka Intezaar