Un Logon ka Thikana Jahannam hai

Un Logon ka Thikana Jahannam hai

Un Logon ka Thikana Jahannam hai

Allah Ta’ala farmata hai:

Jin Logon ko Humare Paas Aane ka Yaqeen Nahi hai aur Woh Duniyawi Zindagi par Raazi ho gaye aur us Mein Jee laga baithe aur Jo log Humari Aayaton se Ghaafil hain.

Aise Logon ka Thikaana Unke Aamaal ki Wajah se Dozakh (Jahannum) hai.”

📕 Surah Yunus 10:7-8

Leave a Comment