Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-7

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-7

51. Qustuntunia (istanbul) ki fatah, 52. Room (italy) fatah hoga, 53. Kuffar Musalmano per toot padengey, 54. Har Ghar me Fitna dakhil ho jayega, 55. Isaion se mil kar Musalman tisre dushman se ladenge phir Isaion aur Musalmano me jung e azeem hogi, 56. Darya e faraat (Euphrates River) se Soney ka Pahaad namudar hoga …

Qayamat ki Nishaniyan Series Part 6

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part-6

44. Naukrani Apne Malik ko janam degi, 45. Duniya se Muhabbat aur mout se Nafrat hogi, 46. Nek Log madoom(faut) ho jayenge, 47. Deen ajnabi ho jayega, 48. Log badal jayenge, 49. Barish bakasrat hogi magar khaimey mehfooz rahiengey, 50. Barish bakasrat hogi magar paidawar nahi hogi…

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

23.​​ Log bakheel (kanjus) ho jayenge, 24.​​ Ummat e Muslima Shirk me mubtala ho jayegi, 25.​​ Masajid me Zaib o Zeenat aur fakhar o Mubahaat kia jayega, 26.​​ Sood aur Haraam Maal ba’qasrat khaya jayega, 27.​​ Karobar me Auratein bhi Shareek hongi

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 1

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 1

1.​​ Barish​​ ke qatron ki tarah Fitne Nazil honge, 2.​​ Hazrat Umar (R.A)​​ Fitno ke​​ Aagey​​ Darwaza hain, 3.​​ Mashriq​​ se Shaitan ka Seengh Namudar hoga, 4.​​ Qayamat​​ se pehle​​ khoob​​ khoonraizi hoga, 5.​​ Muslaman aapas me​​ Qatal-o-Gharat karenge
6.​​ Khuwarij ka zahoor, 7. Maal aur​​ Khazane​​ ba’qasarat​​ Hasil honge, 8.​​ Bait ul Maqdas ki Fatah, 9.​​ Taoon (plague) ki waba phailegi, 10.​​ Imandari​​ kum​​ aur khayanat bharpoor hogi …