Har 1000 me se 999 Jahannami honge

Hadees: Jahannamiyo ki Tadaat

Hazrat Abu Saeed Khudri (R.A) Bayan karte hai ke
RasoolAllah ﷺ ne farmaya :

Allah Ta’ala Qayamat ke din farmayega, Aey Aadam !

Aadam (A.S.) arz karege, Mai itaat ke liye hazir hu,

Allah Ta’ala farmayega, Jahannam me jaane walo ko logo se alag Nikal lo,

Adam (A.S.) arz karenge, Aye Allah ! Jahannamiyo ki tadaat kitni hai?

Allah Ta’ala farmayega ke har 1000 me se 999.

[ Sahih Bukhari 3348 ]

Leave a Reply