Aasmano aur Zameen ki har cheez Allah hi ki hai

Aasmano aur Zameen ki har cheez Allah hi ki hai

Aasmano aur Zameen ki har cheez Allah hi ki hai

Aasmano aur Zameen ki har cheez Allah hi ki hai.
Tumharey Dilo me jo kuch hai usey tum Zaahir karo ya chupaao Allah us ka Hisaab tum sey lega. Phir jisey chahey bakshey aur jisey chahey Saza de aur Allah har cheez par Qaadir hai “

📕 Surah Baqrah: 2:284

Leave a Comment