Dua Ibadat Hai ~ Allah ka farman hai “Mujhe pukaro! Main tumhari Dua qabool karunga”

Dua Ibadat Hai

Hadees of the Day

Numan Ibn Bashir (R.A) se riwayat hai ke,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya –

“Dua hi tou Ibadat hai,”

phir Aap (ﷺ) ne “Surah (40) Momin” ki Aayat 60 tilawat farmayi,

“Tumhare Parwardigar ne farmaya ke mujhe pukaro! Main tumhari Dua qabool karunga aur jo log meri ibadat se takabbur karte hain woh Zaleel-O-Khuwar ho kar Jahannum me dakhil honge.”

📕 Jamia at Tirmizi, 3372

Leave a Reply