Aaj ki Aayat | Verse of the day | 29 September

Aaj ki Aayat | Verse of the day | 29 September

Allah Rehman hai aur
uska Azab bhi Dardnak hai

Allah Taala farmata hai:

“Mere Bando ko Khabar de do
Ki Main bohot bakhshne wala aur
bada hi Meharbaan
hoon.
Aur Saath hi Mera Azab bhi
Dardnak
hai.”

📕 Quran 15:49-50

Leave a Reply