Sood Khane aur Khilane wale par Lanat (Hadees)

Hadees of the Day Sood Khane aur Khilane wale par Lanat RasoolAllah (ﷺ) ne Sood Khane wale, khilane wale, Likhne wale aur uske dono Gawaho par Lanat ki hai. Aur […]