Khassi janwar ki Qurbani kya jaiz hai?

Khassi janwar ki Qurbani kya jaiz hai?

Ji Haa! Khassi kiya hua Janwar Qurbani me istemal karna Sunnat se sabit hai, tafseeli jankari ke liye post me di hui hadees ka muta’ala kare…

kya Aurat Qurbani ka janwar zibah kar sakti hai?

Kya Aurat Qurbani ka janwar zibah kar sakti hai?

Ji Haa! Sahabiyat ki tarikh se sabit hai ke Aurat bhi Qurbani ka Janwar jibah kar sakti hai… [Musannaf Abdir Razzaq 8169]