Islamic Quiz 138

Islamic Quiz 138 : Wo Kounsa Amal hain jisko Dajjal se bhi Zyada Khatarnaak kaha gaya hain?

Islamic Quiz 138

Wo Kounsa Amal hain jisko Dajjal se bhi Zyada Khatarnaak kaha gaya hain?

A. Maal hote huye bhi Zakat Na Dena

B. Amanat mein Khayanat Karna

C. Kisi ka Aib Zahir karna

D. Shirk-e-Khafi (Chupa hua Shirk)