Islamic Quiz 216

Islamic Quiz 216

Wo Kounsi Surah hai jo apne padhne walon ki sifarish karegi yahan tak ki usey bakhsh diya jayega?

Options Are 👇

A. Surah Al-Qasas

B. Surah Yusuf

C. Surah Nooh

D. Surah Al-Mulk

4.6/5 - (95 votes)