Hadees Of The Day | 1 Sep 2021

Hadees Of The Day | 1 Sep 2021

Raham Dil Bano

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Allah Ta’ala Apne Raham Dil Bandon par hi
Raham farmata hai”

( Sahih Bukhari : 1284, 5655 )

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App