Al-Quran: Aur Baaz log kehte hai ke wo Allah par Imaan Laye magar dil se Iman nahi laaye

Al-Quran: Aur Baaz log kehte hai ke wo Allah par Imaan Laye magar dil se Iman nahi laaye

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Aur Baaz log Aise bhi hai jo (Zaban se to) kehte hai ke Hum Allah par aur Qayamat par Iman Laye , Hala ki Woh Dil se Iman nahi Laaye”

📕 Surah Baqraah 2:8

Leave a Comment