Allah Apne Raham Dil Bandon par Raham farmata hai

Allah Apne Raham Dil Bandon par Raham farmata hai

Allah Apne Raham Dil Bandon par Raham farmata hai

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Allah Ta’ala Apne Raham Dil Bandon par hi Raham farmata hai”

📕 Sahih Bukhari, Hadees : 1284, 5655

Leave a Comment