Allah ko chorrkar Jin logo ki tum parastish karte ho woh …

❝Isme koi Shaq nahi ki Allah ko chorrkar Jin logo ki tum parastish karte ho woh tumhari rozi ka Ikhtiyar nahi rakhte.❞ 📕 Surah Ankabut 29:17