Allah ke siwa koi Mabood nahi

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

Aaj ki Aayat | Verse of the day

Allah ke siwa koi Mabood nahi

Allah Ta’ala Quran me farmata hai:

“Allah ke Sath kisi aur ko Mabood na Pukaarna, Uske Siwa koi Mabood nahi.”

📕 Surah Al-Qasas 28:88


Allah hi har Cheez ka paida karnewala hai

“Logo! Wahi Allah tumhara Parwardigar hai uske siwa koi mabood nahi, wahi har Cheez ka paida karnewala hai, to usi ki Ibadat karo wahi har cheez ka Nigehbaan hai”

📕 Suran Al-Anam 6:102


Allah hi har Cheez par Qadir hai

Wohi Allah hai Jiske Siwa koi Mabood nahi hai, Wo Posheeda aur Zaahir ka Jaan’ne waala hai,
Woh Bada Meharbaan aur Nihaayat Reham waala hai. Wohi Allah hai Jiske siwa koi Ibaadat ke Laayeq nahi, Woh Haqeeqi Baadshah hai, Paak hai, Salaamati deta hai, Aman deta hai, Nigehbaan hai,
Wohi Zabardast hai, Durust karne waala hai, Badhaaye Waala hai, Allah Paak hai Logon ke Shirk se
Wo Allah hai, paida karta hai Ijaad karta hai, Soorten Banata hai, Uske Acche Naam hai,
Sub uski Paaki bayaan karta hu jo bhi Aasmaanon aur Zameen me hai aur wahi Zabardast hai hikmat wala hai.”

📕 Surah Hashr 59:22,23,24


Leave a Reply