Allah Ke Siwa Koi Mabood Nahi ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Mabood Nahi Hai Wo Posheeda Aur Zaahir Ka Jaan’ne Waala Hai,
Woh Bada Meharbaan Aur Nihaayat Reham Waala Hai.
Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Ibaadat Ke Laayeq Nahi,
Woh Haqeeqi Baadshah Hai, Paak Hai, Salaamati Deta Hai, Aman Deta Hai, Nigehbaan Hai,
Wohi Zabardast Hai, Durust Karne Waala Hai, Badhaaye Waala Hai, Allah Paak Hai Logon Ke Shirk Se
Wo Allah Hai, Paida Karta Hai Ijaad Karta Hai, Soorten Banata Hai, Uske Acche Naam Hai,
Sub Uski Paaki Bayaan Karta Hu Jo Bhi Aasmaanon Aur Zameen Me Hai Aur Wahi Zabardast Hai Hikmat Waala Hai”.
(Sureh-Hashr, Aayat-22,23,24)

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: