Ramzan ke Masail (Part: 1)

Ramazan Se Mutalliq Kuch Sawal Aur Uske Jawabat

1. Ramzan ke Roze kyun Farz kiye gayein?

Allah Ta’ala ne farmaya:

Aye imaan walon tum par Roze farz kar diye gaye
waise hi jaise tum se pehle logon par farz kiye gaye
they, taki tum Taqwa ki raah ikhtiyar karo.

[Surah al-Baqarah 2:183]


2. Imaan aur Ihtesab ke saath Roze aur Qiyam e Ramzan ka kya matlab hai?

Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jis ne Imaan ke saath aur Sawab ki niyat se Ramzan ke Roze rakhe us ke
pichhle saare Gunah muaaf kar diye jate hain.

[Bukhari: Al-Imaan 38, Muslim: Salatul Musafirin wa Kasriha 1268]
Rawi: Abu Hurairah Radhiallahu Anhu


Jis ne Imaan ki bina par aur sawab ki garz se Ramzan ka Qiyam kiya us
ke pichhle gunah muaaf kar diye jate hain.

[Bukhari: al-Imaan 37, Muslim: Salatul Musafirin wa Kasriha 173-(759)]
Rawi Abu Hurairah Radhiallahu Anhu


Hafiz Ibn Hajar farmate hain:

Imaanan se murad Roze par Allah ki taraf se kiye gaye wadah ko sach
mante huye Roze rakhna hai, aur Ihtesaban se murad us ajr ki talab
karte huye Roze rakhna hai na ki riya wagairah ki buniyad par.

[Fath ul-Bari: Tahat Hadees 2008]


3. Kya Ramzan mein saare Jinn Qaid kar diye jaate hain?

Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jab Ramzan ki pehli raat hoti hai toh Jinnon mein se sharkash shayateen
ko Zanjeeron mein Qaid kiya jata hai, Jahannum ke darwaze band kar
diya jata hai, (mahine bhar) us ka koi darwajah nahin khulta aur Jannat
ke darwaze khol diye jate hai (mahine bhar) us ka koi darwaza band nahi
kiya jata, ek nidaa lagane wala nidaa lagata hai: Ai khayr ke talab karne
wale, aage badh aur ai shar ka irada karne wale, ruk jaa, aur Allah kuchh
logon ko Jahannum se azad kar deta hai.

(Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Haakim, Bayhaqi)
Rawi: Abu Hurairah Radhiallahu Anhu
[Saheeh ul-Jami’ 759] (Hasan)

To be continued …

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App