Kaafir ya Mushrik, Mard/Aurat se Nikah karna kaisa hai ?

Allah Raabul Izzat Qurane Kareem me Farmata hai:
“Aur tum Shirk karne wali aurton se us waqt tak Nikah na karo jab tak ke wo eemaan na laaye, Eemaan wali laundi(Slave) bhi shirk karne wali azaad aurat se behtar hai, chahe wo tumhe achi hi lagti ho, aur Shirk karne wale mardon ke Nikah me apni aurton ko na do jab tak ke wo eemaan na laye, eemaan wala gulaam, azaad Mushrik se behtar hai, chahe tumhe mushrik hi acha lage, yeh Jahannam ki taraf bulate hai aur Allah Rabbul Aalameen Jannat ki taraf, aur apni bakshish ki taraf apne hukm se bulata hai..”
– [Al Quran, Surah(2) Baqrah: Ayat 221]

Meaning of the Arabic Word
Kafir: Nonbeliever
Mushrik: who practising idol worship

Leave a Reply