Islamic Quiz 151

Islamic Quiz 151

Islamic Quiz 151

Paak Daman Aurto par Tohmat Lagane Wale ke Bare me Allah ne Kya farmaya hai?

A. Duniya aur Aakhirat me Lanat hai Unpar

B. Jahannami hai

C. Jannat ki Khushboo se Mehroom kiya jayega

D. Sahih Jawab Ka Intezaar