Har Neki Qadr ke Qaabil hai

Har Neki Qadr ke Qaabil hai

Har Neki Qadr ke Qaabil hai

Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

(Har neki qaabile qadr hai, is liye) kisi neki ke kaam ko maamooli na samjho, agarche apne bhai se muskura kar milna hi kyun na ho.
(kyun ke yeh bhi koyi maamooli neki nahin hai)

📕 Muslim, Hadees 6857

Leave a Comment