Islamic Quiz 135

Islamic Quiz 135

Islamic Quiz 135

Quran ke kis Surah mein Allah ne farmaya ke Tum Sab Allah ke Mohtaj aur Faqeer ho?

A. Surah Baqrah

B. Surah Fatir

C. Surah Maidah

D. Surah Anbiya