Imam​​ Mahdi (A.S.)​​ ka Zahoor

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abdullah​​ bin​​ Masood​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ)​​ ne irshaad farmaya:​​ “Qayamat​​ qayem​​ nahi​​ hogi​​ hatta ke mere ahle bait se ek​​ aadmi​​ Arab ka hakim ban jayega jis ka naam mere naam jaisa hoga.

📕 Sunan​​ Tirmizi​​; Kitab ul Fitan;​​ Baab Ma ja’a fil Mahdi 2230
📕 Ahmad 471/1, Abu​​ Dawood 4282, Hakim 488/4
📕 Ibne​​ Hibbaan 236/15, Tibrani​​ Kabeer 133/10
📕 Sahih​​ Jami al​​ Sagheer 5180

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abdullah​​ bin​​ Masood​​ e​​ Mairvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshaad farmaya:​​ “Dunia mein ek aisa din baaki​​ hai​​ (jisey​​ Allah​​ Ta’ala​​ taveel kar dega​​ aur) is mein mere​​ Ahle​​ Bait me se ek​​ aadmi ko (Imam bana kar) zahir​​ karenga​​ jis ka naam mere naam jaisa aur jis ke baap ka naam mere baap ke naam jaisa hoga.

📕 Abu​​ Dawood;​​ Kitab ul​​ Mehdi 4283
📕 Masnad Ahmad​​ 120/1

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshaad farmaya:​​ “Qayamat​​ qayem​​ nahi​​ hogi​​ hatta ke​​ Roo-e-Zameen​​ Zulm o​​ Zayadti se bhar​​ jayegi”, kaha phir.​​ Aap​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ ne farmaya:​​ “phir meri nasal ya​​ Ahle​​ Bait mein se (Eik​​ aadmi) niklega jo​​ Zameen ko iss tarah adal o insaf se bhar dega jis tarah yeh​​ Zulm-o-Jor se bhari pari thi.

📕 Sunan​​ Tirmizi;​​ Kitab ul Fitan;​​ Baab​​ Ma​​ Jaa fil​​ Mehdi 2232
📕 Abu​​ Dawood; 2485, Ibne​​ Majah;​​ 4134, Hakim; 600/4

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ saeed​​ (R.A)​​ farmatey​​ hai​​ ke hume​​ Nabi​​ Kareem​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ ki wafaat ke baad hadsaat (ke​​ zahoor) ka khadsha lahaq huwa tou hum ne​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) se pucha tou​​ Aap​​ (ﷺ) ne farmaya:​​ “Mahdi meri​​ Ummat mein​​ Zahir honge​​ jo panch saal ya saat saal ya 9 saal tak (Zinda) raheinge.

📕 Masnad Ahmad​​ 27/3

۞​​ Hadees:​​ Hazrat​​ Ali​​ (R.A)​​ se​​ Marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ)​​ ne irshaad farmaya:​​ “Mahdi mere​​ Ahle​​ Bait se hoga jis ki ek hi​​ raat mein​​ Allah​​ Ta’ala​​ islah farma dega.”

📕 Masnad Ahmad​​ 102/1, Ibne​​ Abi​​ Shaiba 678/8
📕 Ibne Majah;​​ Kitab ul Fitan​​; Baab Khurooj al Mahdi 4136

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Umme Salma​​ (R.A)​​ farmati​​ hai​​ ke maine​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ka yeh irshaad garami suna​​ hai​​ ke​​ “Mahdi meri nasal mein (Hazrat ) fatima​​ (R.A)​​ ki aulad mein se hoga.

📕 Abu​​ Dawood;​​ Kitab al​​ Mehdi 4278
📕 Ibne​​ Maja 4086

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ) ne irshad farmaya:​​ “Meri​​ Ummat mein​​ Mahdi ka zahoor hoga.​​ Allah​​ isey barish se sairaab farmayega,​​ Zameen apni nabataat ugayege, wo maal ki sahih sahih taqseem karega, muwashi (janwar) bakasrat hongey, ummat azeem ho​​ jayegi​​ aur wo (musalsal) saat ya 8 saal (tak zinda) rahega.

📕 Mustadrik Hakim; Kitab al Fitan wal Malahim 557-8/4
📕 Silsala al Saheeha 336/2

۞​​ Hadees:​​ Hazrat jabar bin​​ Abdullah se marvi​​ hai​​ ke maine Rasool​​ Allah​​ (ﷺ)​​ se suna,​​ Aap​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ farmatey​​ they ke “Meri ummat ka ek giroh​​ Qayamat​​ tak haq par ghalib (qayem) rehtey huway qital karta rahega. neez farmaya: phir​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ nazil hongey tou​​ musalmano ka ameer (mahdi) kahega aaeiye​​ Namaz​​ parhayen.​​ Magar​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ farmayenge,​​ Nahi​​ bila shubba​​ Ameer tum se hi​​ hoga.​​ Yeh​​ Allah​​ Ta’ala​​ ne is​​ Ummat ko sharf bakhsha​​ hai.”

📕 Sahih Muslim;​​ Kitab ul​​ Iman;​​ Baab Nuzool​​ Isa​​ Ibne​​ Mariyam​​ Hakima 390

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu Huraira​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (ﷺ)​​ ne irshad farmaya:​​ “Tumhara kya haal hoga jab (Namaz​​ e fajar ke waqt)​​ Isa​​ A.S​​ tum mein nazil hongey aur tumhara imam tumhe mein se hoga.

📕 Sahih Bukhari; Kitab al​​ Ahadees​​ Al​​ Ambiya;​​ Baab​​ Nuzool​​ Isa​​ Ibne​​ Mariyam​​ Alaihe​​ Alsalaam 3449

۞​​ Hadees:​​ Hazrat Abu​​ Saeed​​ (R.A)​​ se marvi​​ hai​​ ke Rasool​​ Allah​​ (ﷺ) ne irshad farmaya:​​ “Hazrat​​ Isa​​ Alaihi Salam​​ jis imam ki iqtada mein​​ Namaz​​ perhengy wo (imam) hum (Ahle​​ Bait) mein se hoga.

📕 Sahih​​ Jame​​ Al​​ Sagheer 219/5

✦ Note:​​

 • Imam​​ Mahdi ka zahoor​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ) ki sachi​​ peshangoyi​​ ki roshni mein ek muslma haqeeqat​​ hai​​ jo tahaal waqia​​ nahi​​ hui​​ magar qabal az​​ Qayamat​​ is ka waqoo ho kar rahega.
 • Imam​​ Mehdi ke​​ Zuhoor ke waqt sari duniya​​ Fitna​​ Fisaad,​​ Qatal o​​ Gharat aur​​ Kasht o​​ Khoon ki aise lapait me​​ hogi​​ ke waisi​​ Aaj tak​​ Ahle​​ Zameen ne dekhi na hogi.
 • Imam​​ Mehdi ka naam​​ Khatim ul​​ Nabiyeen​​ (ﷺ)​ ke naam jaisa aur in ke walid ka naam​​ Nabi​​ Kareem​​ (ﷺ) ke walid ke naam jaisa hoga aur yeh yaad rakhiye ke​​ Nabi​​ Kareem​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ ke maroof naam 2 they​​ Ek​​ Muhammad aur​​ Doosra​​ Ahmad (Sallallah​​ Alaih​​ Wasalam) aur yeh dono​​ Quran​​ Majeed mein bhi​​ mazkoor​​ hai​​ lihaza​​ Imam​​ Mehdi mosof ka naam​​ Muhammad ya​​ Ahmad bin​​ Abdullah hoga.
 • Imam​​ Mehdi​​ Nabi​​ Kareem​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ ke ahle bait yaani Hazrat ​​ Fatima​​ (R.A)​​ ki​​ Aulad (Hazrat​​ Hassan​​ (R.A)​​ ya Hazrat​​ Hussain​​ R.A) se hongey. Imam​​ Mehdi ka zahoor Hazrat​​ Isa​​ A.S​​ se pehle hoga aur Hazrat​​ Isa​​ (A.S.)​​ in ki iqtada mein​​ Namaz​​ ada​​ karenge.
 • Sahiheen mein isharatan jabkey deegar kutab ahadees mein sarahatan imam mehdi ka ziker moujood​​ hai​​ jis ke iqrar se mufar nahi. lihaza jis tarah​​ Quran ka baz hisda baz ki tafseer karta​​ hai​​ isi tarah baaz ahadees baaz ki tashreeh karti hain.
 • Allah​​ Ta’ala​​ achanak ek hi​​ raat mein imam mehdi ki islah farma dega.​​ is hadees ke 2 mafhoom ho sakte hain.
 • Imam mehdi mein kuch​​ Ayuub o naqoos hongey jin ki ek he raat mein​​ Allah​​ islah farma dega. hafiz ibne kaseer​​ R.H​​ ne isi ko ikhtayar kia​​ hai.​​ aur yehi rajeh maloom hota​​ hai.
 • Khilafat ka tasawar in ke wahem o guman mein bhi​​ na hoga magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ ek hi​​ raat mein inhe khilafat ke liye tayar kar ke manzar aam par le​​ aayega.
 • Zahoor Mahdi ke baad har taraf khair o barkat,​​ Maal o​​ Doulat,​​ Aman o​​ Amaan aur khushhali ka aisa​​ Suhana​​ Saman hoga ke tareekh insani is ki misal paish karne se qasir hogi.
 • Imam​​ Mehdi zahoor ke baad ziada se ziada 9 saal aur kum az​​ kum 5 saal zinda raheinge.
 • Imam mehdi koi​​ Nabi​​ ya Rasool​​ nahi​​ honge​​ balkey​​ Ek​​ Neik​​ Saleh aur​​ Mujahid​​ Hukmaran hongey jo​​ Manhaj e​​ Nabwi​​ (ﷺ) ​ ke mutabiq​​ Shariyat​​ Muhammadi ka ahya aur khilafat islamiya ko​​ qayam​​ karenge.
 • Hafiz ibne​​ Kaseer​​ (R.A)​​ farmatey​​ hain Imam​​ Mehdi ka zahoor mashraqi mumalik se hoga samra ke ghaar se nahi. jaisa ke baaz​​ (Shion) ka khayal​​ hai.​​ Ahle​​ Mashriq in ki musa’adat​​ karenge​​ aur in ki​​ hukumat qayem​​ karenge.​​ baitullah ke nazdeek​​ in ki bait ki​​ jayegi.
 • Imam​​ Mehdi jis din zahir hongey wo din​​ Aam dino se khasa taveel hoga aur yeh bhi​​ zahoor​​ Mehdi​​ R.H​​ ki ek nishani hogi.
 • Imam mehdi baitullah mein panah lengey kyon kuch​​ log​​ bagharz​​ jung​​ inki taraf paish qadmi​​ karenge​​ magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ in sab ko baitullah pohanchne se pehle baidaa mein zameen ke ander dhansa dega.
 • Mazkora lashker ka zameen mein dhans jana imam mehdi ki mehdviyat ke liye jalti par tail ka kaam dega aur​​ log​​ mazkora nishani dekh kar in ke mehdi hone ko tasleem kar lengey aur joq dar joq in ki bait ke liye niklienge.
 • Baitullah me​​ Imam​​ Mehdi bait lengey jaisa ke​​ Ek hadees me is ki taraf ishara​​ hai​​ ke​​ Hazrat Abu​​ Qitada​​ farmatey​​ hai​​ ke​​ Allah​​ ke Rasool​​ (Sallallahu Alaihay Wasallam)​​ ne farmaya​​ “Rukan​​ Yamani aur​​ Muqam​​ Ibraheem ke darmayan ek​​ aadmi (Imam​​ Mehdi) ki bait ki​​ jayegi.”​​ [Masnad Ahmad​​ 291/2]
 • Nabi Kareem​​ (ﷺ) ne​​ Imam​​ Mehdi ki bohot si​​ Sifaat o​​ Alamat bayan farma di​​ hai​​ jin ki roshni mein imam mehdi ki pehchan ummat ke liye asan​​ hai.
 • Tahaal zahoor Mehdi ki nishani zahir​​ nahi​​ hui​​ agarchay tareekh mein bohat se logon ne mehdi mosoof se mutaliq ahadees ko ghalat pehnawa dekar mehdviyat ka dhong rachaya magar​​ Allah​​ Ta’ala​​ ne dunia mein he in ke kizab o iftara ko numaya kar dia aur aaj bhi agar koi khuwahmkhuwah aisi jurrat karne ki koshish karega tou duniya mein hi​​ zaleel o ruswa hoga.​​ Albata awam ko chahiye ke jaali mehdion se bachney ke liye ahadees ki roshni mein asli imam mehdi ki alamat o sifaat yaad rakhein.

To be continued …

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: