Aaj ki Aayat | Verse of the day | 30 September

Aaj ki Aayat | Verse of the day | 30 September

Namaz Qayam karo Fazr se isha tak

Allah Taala farmata hai:

Namaz Qayam karo Sooraj Dhalne se
Raat ke andhere tak aur Fazar ko
Quran padho. Beshaq Fazr ka Quran
Humesha Haziri ka Waqt hai.

📕 Quran 17:78


NOTE ✦

Sooraj Dhalne se Raat ke andar tak se Muraad Zuhr, Asr maghrib aur Isha ka waqt hai.
aur Fazr me Haziri se muraad Farishto ke Hazir hone ka Samay hai.

Allah Taala hum Sabko Kehne sun’ne se jyada amal ki taufiq de.
Ameen! Allahumma Ameen…

Leave a Reply