Hadith: Tum apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo!

Hadith: Tum apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo!

Hadith: 30-March:

Jabir (R.A) se riwayat hai ke, RasoolAllah (Salallahu Alaihi Wasalam) ne farmaya:

‟Tum apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo! kahin qubooliyat ka waqt ho aur Allah us bad-dua ko qubool kar le (phir tum pachhtaate raho).

Muslim 7705

Leave a Comment