Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Allah Taa’la Quraan-e-Kareem me farmata hai:

“Aye Insan! Tujhe Apne Kareem Parwardigaar se Kis Cheez ne Behka diya?”

📕 Surat Ul Infitar Ayat No 6

Leave a Comment