Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Aaj ki Aayat | Verse of the day Allah se kis cheez ne gafil kar diya? Allah Taa’la Quraan-e-Kareem me farmata hai: “Aye Insan! Tujhe Apne Kareem Parwardigaar seKis Cheez […]