Roza

Allah Ta’ala Ki Ibadat (Taqwe) Ke Liye Niyat Ke Saath Khud Ko Subah Saadiq Se Lekar Guroobe Aaftab Tak Khaane Peene aur Jima’a (Sohbat) Se Roke Rakhne ke Amal ko Roza kehte hai.

Showing 40 of 51 Results