Allah Ke Napasandidah Log Quran Ki Roushni Me ….

Allah Ke Napasandidah Log Quran Ki Roushni Me ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!

» Allah Ta’ala Ziyadati Karne Walon Ko Pasand Nahi Farmata.
(Surah:Al-Baqarah, Aayat No:190)

» Aur Allah Ta’ala Zaalimo Se Mohabbat Nahi Karta.
(Surah:Al-Imran, Aayat No:57)

» Allah Ta’ala Takabbur (Ghamand Se Itrana) Karne Walon Aur Shaikhi Khoron (Badhai Karne) Ko Pasand Nahi Farmata.
(Surah:Al-Nisa,Aayat No:36)

» Yaqinan Daga Baaz Gunahgaro Ko Allah Ta’ala Pasand Nahi Karta.
(Surah:Al-Nisa, Aayat No:107)

» Aur Allah Ta’ala Fasaad Karne Walon Se Mohabbat Nahi Karta.
(Surah:Al-Maidah, Aayat No:64)

» Allah Ta’ala Had Se Badhne Walon Ko Pasand Nahi Karta.
(Surah:Al-Maidah, Aayat No:87)

» Allah Ta’ala Garoor Karne Walon Ko Pasand Nahi Farmata.
(Surah:Al-Nahl,Aayat No:23)

» Allah Ta’ala Khayanat Karne Walon Ko Pasand Nahi Farmata.
(Surah:Al-Anfal, Aayat No:58)

» Beshak Allah Ta’ala Kisi Khayant Karne Wala Nashukr Allah Ta’ala Ko Hargiz Pasand Nahi.
(Surah:Al-Haj, Aayat No:38)

» Allah Ta’ala Itrane Walon Se Mohabbat Nahi Rakhta.
(Surah:Al-Qasas, Aayat No:76)

Leave a Comment