Allah ki Rehmat se Kabhi Mayoos na ho! Mayusi Kufr hai

1 Mayoosi Kufr hai “Aur Allah Ki Rehmat se Kabhi Mayus na ho! Beshaq Allah ki Rehmat se wo hi log Mayus hotey hai jo kafir hai.” [ Surah Yusuf […]