तो सर्व लाभापासून वंचित राहतो.

जो व्यक्ती नम्र स्वभावा पासून वंचित असतो तो सर्व लाभापासून वंचित राहतो.

Share on:

Similar Post

Leave a Comment