Browsing Tag

Koi Quwat Nahi Allah Ke Siway

Allah Ke Siwa Tumhara Koi Bhi Himayati Aur Madad Karne Wala Nahi Hai

अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई भी हिमायती और मदद करने वाला नहीं है

♥ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ♥ “Kya Tumhe Pata Nahi Ki Aasmano aur Zameen Ki Badshahi Allah Hi Ki Hai, aur Allah Ke Siwa Tumhara Koi Bhi Himayati aur Madad Karne Wala Nahi Hai” - (Quran, Surah Bakrah, 2:107) ♥ बिस्मिल्लाह अर्रहमान…
Read More...