समझोता घडवून आनने सर्वोत्कृष्ट दान आहे

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

Rate this post

Leave a Reply

Trending Post

Ummate Nabi Android Mobile App