Sacha aur Amanatdar Tajeer Qayamat ke din

Sacha aur Amanatdar Tajeer Qayamat ke din

Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hai:

“Sacha aur Amanatdar Tajir Qayamat ke din
Ambiya Siddiqeen aur Shuhda ke sath hoga.”

[ Tirmidhi 1209 ]

Share on:

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App