नातेवाईकांशी फटकून वागण्याराला जन्नत मध्ये प्रवेश नाही.

नातेवाईकांशी फटकून वागणारा जन्नत मध्ये कदापि प्रवेश होऊ शकत नाही.

Share on:

Similar Post

Leave a Comment