Islamic Quiz 162

Islamic Quiz 162

Islamic Quiz 162

Kaunse Alfaaz Kehne se Qareeb Hain ke Aasman Phat Jaye Zameen Shaq Ho jaye aur Pahad Reza Reza Hojaye?

A. Allah ke Siwa Koi aur bhi Mabood hai

B. Allah ke Siwa Koi aur bhi Madad karta hai

C. Allah ne bhi Aulaad Ikhteyar ki

D. Sahih Jawab Ka Intezaar