Islamic Quiz 146

Islamic Quiz 146

ka Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Surah Al-Alaq (96)

Daleel :

۞ Rasool’Allah (ﷺ) par Nazil hone waali
Quran ki sabse pehli 5 aayte Surah Alaq ki thi.

1. “Iqra’ Bismi Rabbika Al-Ladhi Khalaqa.
» (Parh Apney Rab Ke Naam Sey Jiss Ney Paida Kiya).

2. “Khalaqa Al-‘Insana Min Alaqin.
» (Jisney Insan Ko Khoon Ke Lothrey Se Paida Kiya.)

3. “Aqra’ Wa Rabbuka Al-‘Akramu.
» (Parh Uss Rab Ke Naam Se Jo Bada Karam Karne Wala Hai.)

4. Al-Ladhi `Allama Bil-Qalami.
» (Jisne Insan Ko Qalam Ke Zariye (Ilm) Sikhaya.)

5.”Allama Al-‘Insana Ma Lam Ya`lam.
» (Jisney Insan Ko Woh Sikhaya Jo Woh (Insan) Nahi Janta Tha.)

4.8/5 - (32 votes)