Islamic Quiz 132

Islamic Quiz 132

Islamic Quiz 132

Kounsa Azkar kehne se ye farmaya gaya hain ke Bande ko jo diya gaya hain wo us cheez se Afzal hai jo usne liya hain?

A. SubhanAllah

B. Hada min Fazli Rabbi

C. Alhamdulillah

D. MashaAllah