Hadees Of The Day | 8 Sep 2021

Hadees Of The Day | 8 Sep 2021

Reedh ki Haddi se
Insan Dubara Paida kiya jayega

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya :

“Insan (ke Jism) ka Har Hissa Zameen Kha Jati hai
Siwaye Reedh ki Haddi (Tailbone) ke.
Usi se Woh Paida hua hai aur
Usi se Woh (Mout ke baad) Dobara
Paida kiya Jayega.”

Sahih Muslim: 2955 (7415)

Rate this post

Leave a Reply