Hadees Of The Day | 6 Sep 2021

Hadees Of The Day | 6 Sep 2021

Allah ki Rehmat: Allah ke Gusse par Galib hai

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Jab Allah Ta’ala ne Makhlooq ko Paida kiya tou
Arsh ke Upar Apne Paas apni Kitab me likh Diya ki
meri Rehmat mere Gusse par Galib hai.”

(Sahih Bukhari : 3194)

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply